به گزارش خبرنگار تاریخ رکنا، پس از فوت مشکوک آن مرحوم حاجی میرزا ابوطالب زنجانی از آنجایی که دادگاه شرعی متوفی مرفه ترین دادگاه پایتخت یعنی دولت جدید بود مشروطه وی برای قدردانی از خدمات قضایی وی، طی تصویب نامه ای که به امضای پادشاه وقت رسیده بود، برای فرزندان متوفی مستمری تعیین کرد. این سند نشان می دهد که دادگاه های قضایی پایتخت که توسط دانشگاهیان سطح بالا اداره می شدند، مرکز امور قضایی تحت عنوان حقوق قضایی مبالغی از کمک های مالی و احکام صادره دریافت کردند دادگاه احکام شرعی پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به مراجع انتظامی ارجاع شد.

مستمری فرزندان مرحوم حاجی میرزا ابوطالب زنجانی

منبع: هاستان