به گزارش خبرنگار تاریخ رکنا، پادشاهان و مردان مهم کشور از وسایل حمل و نقل آن روز مانند دراشکه از آن استفاده کردند و حتی برای برخی از آنها سفارشی ساخته شد. اما بعد از مدتی این وابستگی خارج از کنترل آنها بود و سایر طبقات نیز از آن در زندگی روزمره خود استفاده می کردند.

13

منبع: هاستان