به گزارش خبرنگار تاریخ رکنا، شناخته شدن شاهزاده عبدالمجید میرزا عین الدوله فوریه ۱۹۱۴

امتیاز ۷۹۴/۲۵ فوریه ۲۰۱۴٫

ترجمه تحت اللفظی.

به افتخار معمار بزرگ. کائنات ما رئیس الموسین هستیم، امتیاز ۲۵۲۰، نظرات در مورد شرکت که داوطلب آن را امضا کرد، با توجه به رای مساعد نماینده ما در تهران، با توجه به اطلاعاتی که برخی از اعضا پس از شناخت داوطلب از روی عکس وی، با توجه به مشورتی که در جلسه ۲۶ بهمن ۱۳۱۳ صورت گرفت، طبق اطلاعاتی که انجام داد. فصل ۳۴ قانون اساسی اساساً مقرر داشته و داریم: – ماده واحده – از اول اسفند ۱۳۱۳ شاهزاده عبدالمجید میرزا عین الدوله که از بزرگان کشور ایران است به ۲۵۲۰ شناخته می شود. در مرکز نت ۲۵۲۰ نوشته شده در ۲۵ فوریه ۱۹۱۴٫

به نام رئیس الموسین

معاون موسس (چوب)

منبع: هاستان