به گزارش خبرنگار تاریخ رکنا

« نظام الملک «سرلشکر آذربایجان در جنگ جهانی اول

«میرزا عبدالوهاب خان نظام الملک» در سال ۱۲۶۵ هجری قمری فرزند «میرزا کاظم خان نظام الملک» و نوه «میرزا آقاخان صدراعظم نوری» به دنیا آمد. پس از مرگ «میرزا آقا خان نوری» در سال ۱۲۸۱ هجری قمری، خانواده نظام الملک و نزدیکان نظام الملک پس از ۶ سال تبعید و آوارگی در شهرها از قم وارد تهران شدند، اما هیچ یک از آنان تا چند سال به کار اعزام نشدند. تا اینکه در سال ۱۲۸۸ هجری قمری «حاج میرزا حسین خان مشیرالدوله» بر سر کار آمد و به امامت رسید و به دلیل ارتباط آنها ابتدا «میرزا کاظم خان نظام الملک» را به عضویت منصوب کرد. ایالت دارالشری کبری و سپس به جای «میرزا یوسف آشتیانی مستوفی الممالک» که از سمت خود استعفا داده بود، به ریاست دفتر استیفا (وزیر دارایی) انتخاب شد. «میرزا عبدالوهاب خان» نیز از این تاریخ شروع به کار کرد. در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی پس از مرگ پدر، خود وزیر ارتش شد و لقب «نظام الملک» را دریافت کرد. وی در سال ۱۳۱۶ هجری قمری در زمان صدارت آنجا بود. امین السلطان «، والی فارس شد، اما حکومت او در فارس فقط تا سال ۱۳۱۷ هجری شمسی به طول انجامید و سرانجام در سال ۱۳۳۵ قمری درگذشت و در شهر ری به خاک سپرده شد.

عبدالوهاب نظام الملک

منبع: هاستان