یک زن سوئیسی با نامزدش به آفریقا سفر می کند، عاشق این مرد سیاهپوست می شود، به سوئیس باز می گردد، از نامزدش جدا می شود و یک سال بعد، پس از آشنایی با مرد سیاه پوست، دوباره به آفریقا سفر می کند. ازدواج اما به دلیل کمبود امکانات در قبیله این زن، بیمار می شود و از شوهرش می خواهد که اجازه دهد او برای معالجه به سوئیس بازگردد. پس از درمان، زن سوئیسی داستان خود را در کتابی نوشت.

زنی که عاشق یک جنگجوی سیاه پوست شد

زنی که عاشق یک جنگجوی سیاه پوست شد

زنی که عاشق یک جنگجوی سیاه پوست شد

زنی که عاشق یک جنگجوی سیاه پوست شد

زنی که عاشق یک جنگجوی سیاه پوست شد

زنی که عاشق یک جنگجوی سیاه پوست شد

زنی که عاشق یک جنگجوی سیاه پوست شد

زنی که عاشق یک جنگجوی سیاه پوست شد