به گزارش خبرنگار تاریخ رکنا، مرتضی قلی خان اقبال سلطانه پسر تیمورخان، رئیس ایران و حاکم. ماکو بود. و پس از مرگ پدر، حکومت ماکو را بر عهده گرفت.

اقبال السلطان ماکویی

منبع: هاستان