به گزارش رکنا، مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۰۰ هزار خانه دیگر در روستاها شناسایی شد.

حمیدی افزود: این اراضی در مراحل مختلف تصویب در شورای مسکن استان، شورای برنامه ریزی استان و کمیته تصویب است.

مدیر کل بنیاد مسکن روستایی تصریح کرد: تا پایان سال ۵۰۰ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن در روستاها تحویل می شود.

وی همچنین گفت: روند تحویل ۴۳۷ هزار قطعه از ۵۰۰ هزار قطعه قول داده شده در استان های مختلف در حال انجام است.

مدیرکل بنیاد مسکن روستایی افزود: در استان های قم، خراسان رضوی، کردستان، چهار محال و بختیاری آماده سازی زمین انجام شده و در سایر استان ها آماده سازی زمین در حال انجام است.